Panteia: nieuwe typologie voor het MKB

Meer dan 99% van het Nederlandse bedrijfsleven behoort tot het MKB. Er is daarom eigenlijk geen sprake van een typisch MKB-bedrijf. Traditionele indelingen van het bedrijfsleven op basis van grootteklasse en sector zijn handig voor statistieken, maar sluiten minder goed aan op het gevoerde beleid. Ze zijn bovendien niet altijd even goed herkenbaar voor het bedrijfsleven zelf. Panteia ontwikkelde daarom in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een nieuwe typologie van het MKB waarin nadrukkelijk aandacht is voor de veelzijdigheid binnen het MKB.

Het MKB anders bekeken

Nieuwe typologie

De kern van de nieuwe typologie van het MKB zijn twee extra structuurdimensies: leeftijd en strategie. Deze twee dimensies zijn vastgesteld op basis van een uitgebreide literatuurstudie naar de verschillende manieren waarop het bedrijfsleven kan worden ingedeeld en een clusteranalyse op data uit bedrijvenpanels van Panteia. Het resultaat is een segmentering van het MKB naar vier hoofdtypen. Ieder hoofdtype kent weer twee subtypen die een verdere verfijning mogelijk maken:

1. de zzp’ers 3. het innovatieve en nieuwe waarde creërende MKB
     a) product-zzp’ers      a) innovators met sterke groeiambities
     b) arbeid-zzp’ers      b) innovators zonder sterke groeiambities
2. het jonge MKB 4. het reguliere MKB
     a) starters      a) familiebedrijven
     b) overlevende starters      b) niet-familiebedrijven

Gezondheid

Panteia-health

Van de nieuwe typen wordt in een nog te verschijnen studie ook de relatieve gezondheid bepaald aan de hand van interne, externe, strategische en financiële kenmerken. Een bedrijf wordt als gezond beschouwd als er perspectief is op continuïteit of groei. Door middel van een telefonische enquête onder bijna 2.000 MKB-bedrijven is dit in het najaar van 2015 in kaart gebracht. Onderstaand figuur laat zien hoe de vier hoofdtypen scoren. Met name zzp’ers en jonge mkb-bedrijven scoren gezien de aard van hun bedrijf anders. Het reguliere MKB en het innovatieve en nieuwe waarde creërende MKB laten minder grote verschillen zien.

Drie studies

Het gehele onderzoektraject naar een nieuwe typologie en de gezondheid daarvan resulteert in drie studies. In de eerste studie is de totstandkoming van de nieuwe typologie uiteen gezet. In de tweede studie is de nieuwe typologie cijfermatig onderbouwd. In de derde studie wordt de gezondheid van de bedrijfstypen gemeten aan de hand van een set door Panteia ontwikkelde health indicatoren voor het mkb.