Nieuwe MKB-StatLine-tabellen gepubliceerd

Vandaag publiceert CBS vier nieuwe kerncijfertabellen over het MKB op MKB-StatLine. Het betreft statistieken over het MKB-bedrijfsleven, uitgesplitst naar bedrijfstak, -leeftijd, -grootte, of mate van groei. De tabellen verschijnen tegelijk met de publicatie van het MKB-jaarbericht 2016, waarvoor ze ook als bronmateriaal zijn gebruikt.

De nieuwe cijfers kennen een andere insteek dan het cijfermateriaal, dat al eerder beschikbaar was op staatvanhetmkb.nl. Daar waren bedrijfstak en bedrijfsgrootte al bekende uitsplitsingen, maar MKB-bedrijven indelen naar leeftijd of groeicategorie is nieuw. Met deze nieuwe informatie kunnen nieuwe dwarsdoorsneden van het MKB worden gemaakt. Bij Facts & figures zijn deze cijfers meteen vertaald naar interactieve grafieken.

Maak in Facts & figures uw eigen selectie

De vier kerncijfertabellen presenteren informatie over het aantal bedrijven, faillissementen, arbeids- en financiƫle gegevens, R&D, groei en krimp van omzet, van werkgevers en van exporteurs. Iedere tabel kent zijn eigen uitsplitsing, naar bedrijfstak, -grootte, -leeftijd of mate van groei.

Nieuwe datasets

Kerncijfers naar

Meer statistieken

De nieuwe kerncijfertabellen gaan over het MKB-bedrijfsleven (de business economy). Naast deze nieuwe kerncijfers in MKB-StatLine zijn er, ten behoeve van het MKB-jaarbericht, ook nieuwe datasets ontwikkeld, die nog niet via MKB-StatLine beschikbaar zijn. Deze zijn als Exceltabellen beschikbaar. Deze worden op korte termijn ook via MKB-StatLine ontsloten.

Alle MKB-StatLine-statistieken zijn ook als open data beschikbaar