Meer faillissementen in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2024 werden 860 mkb-bedrijven failliet verklaard binnen het niet-financiële bedrijfsleven. Daarmee is het aantal faillissementen gestegen met 36 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen er 632 mkb-bedrijven failliet werden verklaard. Dit meldt het CBS op de Staat van het mkb en op MKB-Statline.

 • De meeste faillissementen vonden plaats bij bedrijven met 1 werkzame persoon, gevolgd door bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen.
 • Bij bedrijven met 1 werkzame persoon nam het aantal faillissementen in absolute zin het meeste toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Bij bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen nam het aantal faillissementen af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, van 18 naar 11.
 • 31 procent van de faillissementen in het tweede kwartaal van 2024 betrof een bedrijf van 5 tot 10 jaar oud. Daar was de toename van het aantal faillissementen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder ook het hoogst. Ruim 25 procent van de faillissementen in het tweede kwartaal van 2024 betrof een bedrijf van 10 jaar of ouder.
 • Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 182. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine

Afname mkb werkgevers in de periode 2020-2023

In 2023 hebben ruim 151 duizend werkgevers in het midden- en klein bedrijf, hun personeelsbestand zien krimpen ten opzichte van 2020. Ruim 134 duizend mkb-werkgevers, daarentegen, zagen een groei in het aantal werknemers vergeleken met drie jaar geleden. Dit meldt het CBS op Staat van het MKB StatLine.

 • In de bedrijfstakken handel, bouwnijverheid vervoer en opslag, verhuur en handel van onroerend goed en de zakelijke dienstverlening was een vergelijkbare dynamiek te zien, waarbij het aantal mkb-werkgevers met een afname in het personeelsbestand groter was dan het aantal mkb-werkgevers met een toename in het aantal werknemers.
 • Bij ruim 34 duizend mkb-bedrijven in de bedrijfstak handel was er in 2023 sprake van afname in het aantal werknemers ten opzichte van drie jaar geleden. Van een toename was sprake bij ruim 30 duizend mkb-bedrijven.
 • In de bedrijfstak informatie en communicatie is de groei en krimp in werkgeverschap met bijna 6 duizend mkb-werkgevers nagenoeg gelijk gebleven.
 • Wel waren er bijna 2 duizend nieuwe mkb-werkgevers in 2022 ten opzichte van drie jaar geleden.
 • In de business economy zijn er ruim 143 duizend bedrijven gestart, deze zijn in 2020 in het register opgenomen.
 • Hiervan hadden ruim 130 duizend bedrijven 1 werkzame persoon.
 • Bijna 8,5 duizend waren startende bedrijven met groei. Dit wil zeggen dat er sinds de opname in het register in 2020 werkzame personen zijn bijgekomen. En 2,3 duizend startende bedrijven hadden te maken met krimp van het personeelsbestand.

MKB-investeringen in vaste activa in 2022 toegenomen

De investeringen in materiële vaste activa door het midden- en kleinbedrijf  van het niet-financiële bedrijfsleven nam in 2022 met 7 procent toe naar 38,6 miljard euro. Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) heeft in 2022 voor 19 miljard euro in materiële vaste activa geïnvesteerd. Dit is ongeveer even veel als in 2021. Het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) investeerde in 2022 meer dan in 2021. De toename bedroeg 15 procent.

 • In 2022 was het mkb goed voor 52 procent van de totale investeringen in materiële activa. In 2021 was dit aandeel 56 procent.
 • In vergelijking met 2021 investeerde het mkb in 2022 vooral meer in grond en terreinen en in vervoermiddelen.
 • Alleen de mkb-investeringen in computers en randapparatuur en in grond-,water- en wegenbouwkundige werken was in 2022 lager dan een jaar eerder. De investeringen in bedrijfsgebouwen maakten het grootste deel (31 procent) uit van de totale mkb-investeringen.
 • Het klein- en middenbedrijf waren elk goed voor de helft van de investeringen door het mkb.
 • Het middenbedrijf investeerde ten opzichte van het kleinbedrijf in 2022 naar verhouding meer in machines en installaties. Het kleinbedrijf investeerde naar verhouding meer in grond- en terreinen en in vervoermiddelen.

Bekijk de cijfers over investeringen op MKB StatLine

Update cijfers omzetstijgers en -dalers

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal bedrijven met een stijgende en dalende omzet gepubliceerd. Deze zijn nu up-to-date tot en met het eerste kwartaal van 2024. De cijfers geven aan bij welk percentage van de ondernemers de omzet is gestegen, dan wel gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Er kan worden ingezoomd op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.

 • 47 procent van de bedrijven zag de omzet stijgen in het eerste kwartaal van 2024 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de horeca lag dat percentage het hoogst met 66 procent. 23 procent van de bedrijven in de horeca was een snelle stijger. Een snelle stijger of daler is een bedrijf met meer dan 20 procent omzetgroei of -krimp.
 • In de bouwnijverheid en in de energievoorziening zag 59 procent van de bedrijven de omzet dalen. 47 procent van de bedrijven in energievoorziening was een snelle daler. In de bouw gold dit voor 15 procent van de bedrijven.
 • Het percentage bedrijven met een snelle omzetstijging was bij het merendeel van de bedrijfstakken en grootteklassen hoger dan het percentage bedrijven dat de omzet snel zag dalen. Grootteklassen waar het percentage snelle omzetdalers groter was dan de snelle omzetstijgers waren vooral te vinden in de delfstoffenwinning, industrie en energievoorziening.

Bekijk de nieuwste cijfers op MKB-StatLine

Daling aantal openstaande vacatures in het mkb en grootbedrijf in het 1e kwartaal van 2024

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grootbedrijf in de brede sector Business Economy telden aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 respectievelijk 170 duizend en 107 duizend openstaande vacatures. Dit zijn dalingen in aantallen openstaande vacatures van respectievelijk 7 en 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023.

 • Het aantal openstaande vacatures daalde ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar in alle bedrijfstakken in het middenbedrijf (50 tot 250 werknemers).
 • Voor het microbedrijf (0 tot 10 werknemers) en kleinbedrijf (10 tot 50 werknemers) is het beeld minder eenduidig. Bij het microbedrijf zijn er dalingen in openstaande vacatures in de bedrijfstakken industrie en gezondheids- en welzijnszorg en stijgingen in de bedrijfstakken bouwnijverheid en handel. Bij het kleinbedrijf zijn er juist dalingen voor de bedrijfstakken bouwnijverheid en handel en stijgingen in de bedrijfstakken industrie en gezondheids- en welzijnszorg.
 • De grootste daling in openstaande vacatures in het mkb is zichtbaar in de bedrijfstak commerciële dienstverlening met een daling van 12 duizend ten opzichte van 146 duizend in hetzelfde kwartaal in 2023.
 • Bij het grootbedrijf is het beeld wisselend, met dalingen in de bedrijfstakken industrie en handel, en stijgingen in de bouwnijverheid en gezondheids- en welzijnszorg.

Bekijk hier de recente cijfers over de openstaande vacatures in het mkb.

Aantal mkb-opheffingen bijna verdubbeld

In het eerste kwartaal van 2024 zijn bijna 39 duizend mkb-bedrijven in de business economy opgeheven. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder toen ruim 20 duizend mkb-bedrijven stopten. Het aantal oprichtingen is in diezelfde periode met bijna 5 procent afgenomen tot iets meer dan 40 duizend in het eerste kwartaal van 2024. Dat meldt het CBS op de Staat van het mkb en op MKB-Statline.

 • Het grootste deel van de opheffingen waren zzp’ers, ongeveer 34 duizend. Relatief gezien nam het aantal opheffingen het meeste toe in het kleinbedrijf (10 tot 50 werkzame personen), van 110 in het eerste kwartaal van 2023 naar 260 in het eerste kwartaal van 204.
 • Ook bij de oprichtingen is het grootste deel zzp’er, ongeveer 37 duizend. Er werden wel minder zzp’ers opgericht dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Bij het kleinbedrijf nam het aantal oprichtingen juist toe van 45 naar 80.
 • Het aantal opheffingen nam relatief gezien het meest toe in de zakelijke dienstverlening (108 procent) en de informatie en communicatie (101 procent). In de reparatie van consumentenartikelen was de toename het minst groot (40 procent).
 • Het aantal oprichtingen nam relatief gezien het meest af in de reparatie van consumentenartikelen (-27 procent) en de bouwnijverheid (-15 procent). In de handel nam het aantal oprichten juist toe met 7 procent.

Aantal bedrijven gegroeid in het tweede kwartaal 2024

Het aantal bedrijven in de Business Economy is in het tweede kwartaal met 10 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaand jaar. Er zijn in totaal nu ruim 1,5 miljoen bedrijven. Dit is het hoogste aantal sinds het begin van de meting in 2007. Dit meldt het CBS op de Staat van het mkb.

 • Veruit de meeste hiervan bestaan uit 1 werkzame persoon, dit zijn ruim 1,2 miljoen bedrijven.
 • Hiervan zijn er 524 duizend actief in de zakelijke dienstverlening.
 • Dit zijn er 66 duizend meer, dan het het vergelijkbare kwartaal in het voorgaande jaar.
 • De bedrijven met 2 werkzame personen zijn drie procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal in 2023 en tellen nu 140 duizend bedrijven.
 • Hiervan zijn bijna 63 duizend bedrijven actief in de handel, vervoer en horeca.
 • Het aantal bedrijven in het middenbedrijf is vrijwel gelijk gebleven.
 • De meest gekozen rechtsvorm is de eenmanszaak, met ruim een miljoen bedrijven.
 • Na de eenmanszaak is de besloten vennootschap (BV) met 375 duizend bedrijven het populairst.

Bekijk de cijfers hier en hier op MKB-StatLine

Faillissementen gestegen in het eerste kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van 2024 werden 857 mkb-bedrijven failliet verklaard binnen het niet-financiële bedrijfsleven. Daarmee is het aantal faillissementen gestegen met ruim 44 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen er 594 mkb-bedrijven failliet werden verklaard. Dit meldt het CBS op de Staat van het mkb en op MKB-Statline.

 • De meeste faillissementen vonden plaats bij bedrijven met 1 werkzame persoon, gevolgd door bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen.
 • Bij bedrijven met 1 werkzame persoon nam het aantal faillissementen in absolute zin het meeste toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Bij bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen nam het aantal faillissementen af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, van 10 naar 3.
 • 30 procent van de faillissementen in het eerste kwartaal van 2024 betrof een bedrijf van 10 jaar of ouder. Daar was de toename van het aantal faillissementen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder ook het hoogst. Ruim 29 procent van de faillissementen in het eerste kwartaal van 2024 betrof een bedrijf van 5 tot 10 jaar oud.
 • Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 200. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine

Ruim 1,5 miljoen mkb-bedrijven in Nederland

Aan het begin van 2024 telde Nederland ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven. Dat is bijna 69 procent meer dan tien jaar geleden, toen er bijna 927 duizend mkb-bedrijven waren. Er zijn relatief de meeste bedrijven bij gekomen in de uitgeverijen van software. De groei van het aantal mkb-bedrijven komt vooral door toename van het aantal zzp’ers. Dit blijkt uit recent verschenen cijfers van het CBS. Lees hier de publicatie.

Opnieuw meer vrouwelijke ondernemers in Nederland

Vandaag is het 8 maart Internationale Vrouwendag. Een goede gelegenheid voor de Staat van het MKB om aandacht te besteden aan vrouwelijke ondernemers in Nederland. In 2022 waren in Nederland ruim 2,3 miljoen ondernemers actief, daarvan was 36 procent een vrouw. In absolute getallen zijn dat 836 970 vrouwelijke ondernemers, het hoogste aantal in vergelijking met voorafgaande jaren.

 • Het aantal vrouwelijke ondernemers is tussen 2017 en 2022 met 185.000 toegenomen, een stijging van 28,5 procent.
 • Het aantal startende vrouwen in 2022 was vrijwel gelijk aan dat in 2021. Van alle startende ondernemers was 38% een vrouw.
 • Vrouwen starten hun bedrijf in 2022 het vaakst in de gezondheids- en welzijnszorg (22.000 vrouwen), gevolgd door specialistische zakelijke dienstverlening (16.000 vrouwen).
 • Een opvallende stijger was het aantal vrouwelijke ondernemers in het onderwijs, met een toename van 6.150 vrouwen ten opzichte van 2021.

Bekijk meer cijfers over vrouwelijk ondernemerschap op MKB Statline