Faillissementen gestegen in het eerste kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van 2024 werden 857 mkb-bedrijven failliet verklaard binnen het niet-financiële bedrijfsleven. Daarmee is het aantal faillissementen gestegen met ruim 44 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen er 594 mkb-bedrijven failliet werden verklaard. Dit meldt het CBS op de Staat van het mkb en op MKB-Statline.

 • De meeste faillissementen vonden plaats bij bedrijven met 1 werkzame persoon, gevolgd door bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen.
 • Bij bedrijven met 1 werkzame persoon nam het aantal faillissementen in absolute zin het meeste toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Bij bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen nam het aantal faillissementen af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, van 10 naar 3.
 • 30 procent van de faillissementen in het eerste kwartaal van 2024 betrof een bedrijf van 10 jaar of ouder. Daar was de toename van het aantal faillissementen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder ook het hoogst. Ruim 29 procent van de faillissementen in het eerste kwartaal van 2024 betrof een bedrijf van 5 tot 10 jaar oud.
 • Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 200. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine

Ruim 1,5 miljoen mkb-bedrijven in Nederland

Aan het begin van 2024 telde Nederland ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven. Dat is bijna 69 procent meer dan tien jaar geleden, toen er bijna 927 duizend mkb-bedrijven waren. Er zijn relatief de meeste bedrijven bij gekomen in de uitgeverijen van software. De groei van het aantal mkb-bedrijven komt vooral door toename van het aantal zzp’ers. Dit blijkt uit recent verschenen cijfers van het CBS. Lees hier de publicatie.

Opnieuw meer vrouwelijke ondernemers in Nederland

Vandaag is het 8 maart Internationale Vrouwendag. Een goede gelegenheid voor de Staat van het MKB om aandacht te besteden aan vrouwelijke ondernemers in Nederland. In 2022 waren in Nederland ruim 2,3 miljoen ondernemers actief, daarvan was 36 procent een vrouw. In absolute getallen zijn dat 836 970 vrouwelijke ondernemers, het hoogste aantal in vergelijking met voorafgaande jaren.

 • Het aantal vrouwelijke ondernemers is tussen 2017 en 2022 met 185.000 toegenomen, een stijging van 28,5 procent.
 • Het aantal startende vrouwen in 2022 was vrijwel gelijk aan dat in 2021. Van alle startende ondernemers was 38% een vrouw.
 • Vrouwen starten hun bedrijf in 2022 het vaakst in de gezondheids- en welzijnszorg (22.000 vrouwen), gevolgd door specialistische zakelijke dienstverlening (16.000 vrouwen).
 • Een opvallende stijger was het aantal vrouwelijke ondernemers in het onderwijs, met een toename van 6.150 vrouwen ten opzichte van 2021.

Bekijk meer cijfers over vrouwelijk ondernemerschap op MKB Statline

Update cijfers omzetstijgers en -dalers

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal bedrijven met een stijgende en dalende omzet gepubliceerd. Deze zijn nu up-to-date tot en met het vierde kwartaal van 2023. De cijfers geven aan bij welk percentage van de ondernemers de omzet is gestegen, dan wel gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Er kan worden ingezoomd op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.

 • Een meerderheid van de bedrijven zag de omzet stijgen in het vierde kwartaal van 2023 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de horeca lag dat percentage het hoogst met 60 procent. 25 procent van de bedrijven in de horeca was een snelle stijger. Een snelle stijger of daler is een bedrijf met meer dan 20 procent omzetgroei of -krimp.
 • Het percentage bedrijven met een snelle omzetstijging was bij het merendeel van de bedrijfstakken en grootteklassen hoger dan het percentage bedrijven dat de omzet snel zag dalen. Het percentage bedrijven met een snelle stijging was hoog in de delfstoffenwinning, energievoorziening, bouwnijverheid en informatie en communicatie.

Bekijk de nieuwste cijfers op MKB StatLine

Daling aantal openstaande vacatures in het mkb en grootbedrijf in het 4e kwartaal van 2023

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grootbedrijf in de brede sector Business Economy telden aan het eind van het vierde kwartaal van 2023 respectievelijk 160 duizend en 104 duizend openstaande vacatures. Dit zijn dalingen in aantallen openstaande vacatures van respectievelijk 8 en 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Dit meldt het CBS op de Staat van het MKB.

 • Het aantal openstaande vacatures daalde ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar in bijna alle bedrijfstakken in het mkb, zowel in het kleinbedrijf (10 tot 50 werknemers) als het middenbedrijf (50 tot 250 werknemers). Voor het microbedrijf (0 tot 10 werknemers) is het beeld minder eenduidig met dalingen in de sectoren Commerciële dienstverlening en Overheid en zorg, en stijgingen in de sectoren Bouwnijverheid en Niet-commerciële dienstverlening.
 • De grootste daling in het mkb is zichtbaar in de sector Commerciële dienstverlening met een daling van 14 duizend ten opzichte van 140 duizend in hetzelfde kwartaal in 2022. Bouwnijverheid en Cultuur, recreatie, overige diensten waren de enige sectoren binnen het mkb waar het aantal openstaande vacatures steeg. De stijgingen bedroegen respectievelijk 300 en 500 ten opzichte van 17 duizend en 9 duizend in hetzelfde kwartaal in 2022.
 • Bij het grootbedrijf was het beeld wisselend, met dalingen in de sector Commerciële dienstverlening en Nijverheid en energie, en stijgingen in de Bouwnijverheid en Overheid en zorg.

Bron: StatLine – Vacatures; bedrijfsgrootte, bedrijfstak (cbs.nl)

Ondernemersvertrouwen MKB blijft negatief ondanks stijging

Het ondernemersvertrouwen in het MKB is aan het begin van het eerste kwartaal 2024 gestegen. Desondanks blijft de stemmingsindicator sinds begin 2022 negatief. Ook in het grootbedrijf is het ondernemersvertrouwen gestegen, maar minder sterk dan in het MKB. Dit meldt het CBS op de Staat van het mkb op basis van MKB-Statline.

 • Het ondernemersvertrouwen is in het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) het meest gestegen. De stemmingsindicator ging daar van -11,6 naar -8,7. In het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) steeg dit van -12,1 naar -9,5.
 • In het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) zijn ondernemers minder negatief gestemd dan in het MKB. Daar kwam het ondernemersvertrouwen uit op -5,0 tegen -6,6 een kwartaal eerder.
 • Steeds meer ondernemers in het MKB geven aan ‘onvoldoende vraag’ als belangrijkste belemmering te ervaren in hun bedrijfsvoering. Het percentage ligt daarbij het hoogst in het middenbedrijf met 25 procent en het laagst in het grootbedrijf met ruim 18 procent. Een jaar geleden was dit nog respectievelijk ruim 15 procent en ruim 12 procent.
 • De verwachtingen over de investeringen voor het komende jaar in het MKB zijn gedaald. In het middenbedrijf verwacht per saldo ruim 2 procent van de ondernemers een toename van de investeringen in het lopende jaar. In het kleinbedrijf verwacht per saldo iets meer dan 5 procent juist een afname. In het grootbedrijf zijn ondernemers positiever gestemd met een saldo van ruim 5 procent.

Meer oprichtingen en minder opheffingen in vierde kwartaal 2023

In het vierde kwartaal van 2023 werden iets meer dan 60 duizend mkb-bedrijven opgericht. Daarmee is het aantal oprichtingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met bijna 3 procent toegenomen. Het aantal opheffingen nam ten opzichte van het vierde kwartaal 2022 met 31 procent af tot ruim 28 duizend. Dat meldt het CBS op de Staat van het mkb en op MKB-Statline.

 • Zowel oprichtingen (55.710) als de opheffingen (24.925) in het vierde kwartaal van 2023 betroffen voornamelijk bedrijven met 1 werkzame persoon.
 • In de bedrijfsgroottes 2 tot 10 werkzame personen waren er in het vierde kwartaal meer oprichtingen (4.365) dan opheffingen (3.240) in het mkb.
 • Het aantal oprichtingen is met 28 procent het meest toegenomen in de handel ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerden. Absoluut gezien vonden de meeste oprichtingen in het vierde kwartaal van 2023 plaats in de zakelijke dienstverlening (16.985).
 • De meeste opheffingen in het mkb betroffen bedrijven in de zakelijke dienstverlening (7.050). Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is het aantal opheffingen relatief het meest afgenomen binnen de verhuur en handel van onroerend goed (-57 procent).

Financieringsmonitor 2023

Vandaag is de Financieringsmonitor gepubliceerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Financieringsmonitor ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit dashboard bevat de resultaten voor de zesde meting: de Financieringsmonitor 2023. Er is ook een onderzoeksrapport gepubliceerd dat in meer detail stilstaat bij de samenhang tussen de cijfers.

2,3 miljoen bedrijven in Nederland

Nederland telde begin 2024 ruim 2,3 miljoen bedrijven. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 • Aan het begin van 2024 waren er ruim 2,3 miljoen bedrijven.
 • Er zijn 146 duizend bedrijven meer dan een jaar eerder. Het gaat vooral om bedrijven met 1 werkzame persoon.
 • De grootste bedrijfstak is de specialistische zakelijke dienstverlening, met bijna 471 duizend bedrijven, gevolgd door de handel (292 duizend), de bouwnijverheid (267 duizend), en de gezondheids- en welzijnszorg (237 duizend.
 • Het aantal bedrijven in Nederland groeit al vele jaren. In 2021 kwam het aantal bedrijven voor het eerst boven de 2 miljoen uit.

 

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine

Aantal faillissementen stijgt met ruim 50 procent in 2023

In 2023 zijn 2.652 bedrijven in het mkb failliet verklaard. Dat is 56 procent meer dan in 2022. Toen bedroeg het aantal faillissementen in het mkb 1.705. Het aantal faillissementen in 2023 was nog steeds lager dan in 2019, het laatste volledige jaar voor corona. Dat meldt het CBS op de Staat van het mkb en op MKB-statline.

 • Net als in voorgaande jaren had de handel, met 675, de meeste faillissementen in 2023. Hier steeg het aantal faillissementen absoluut gezien ook het meest. Daarna volgde de bouwnijverheid met 478. Beide bedrijfstakken behoren qua aantal bedrijven tot de grote bedrijfstakken.
 • Relatief gezien steeg het aantal mkb-faillissementen het meest in de horeca. Met 266 faillissementen in 2023 was dat ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2022. Daarna volgde de verhuur en handel van onroerend goed waar het aantal faillissementen met ruim 80 procent steeg ten opzichte van 2022.
 • Er waren in totaal 15.880 werkzame personen betrokken bij een faillissement in 2023. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2022 toen er 8.070 werkzame personen betrokken waren bij een faillissement. Ten opzichte van 2019 ligt het aantal ongeveer op hetzelfde niveau.
 • De meeste faillissementen in 2023 vonden plaats bij mkb-bedrijven met een leeftijd van 5 tot 10 jaar gevolgd door mkb-bedrijven met een leeftijd van 10 jaar of ouder. In totaal betrof ruim 50 procent van de mkb-faillissementen een bedrijf met een leeftijd van 5 jaar of ouder.