Typologie MKB in kaart gebracht

Meer dan 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoort tot het MKB. Hét MKB bestaat daarom niet, maar is een groep van uiteenlopende soorten bedrijven. Van de kapper om de hoek tot een hoogtechnologisch internationaal opererend bedrijf. In het rapport dat vandaag is verschenen, wordt gekeken naar een typologie van het MKB die in eerder onderzoek van Panteia is ontwikkeld. Doel van het onderzoek is te verkennen of een typologie als deze meerwaarde biedt om de verschillen binnen het MKB in kaart te brengen.

Bekijk hier het rapport.

De typologie bestaat uit vier typen MKB-bedrijven die duidelijk herkenbaar zijn en hun eigen kenmerkende uitdagingen kennen: bedrijven van zzp’ers, MKB met personeel, jong MKB en MKB dat aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doet. Ieder type heeft dan ook een eigen economisch profiel. Ze verschillen van elkaar in aantallen bedrijven, gecreëerde werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Ook in de mate waarin ze gebruikmaken van beleidsinstrumenten laat ieder type een ander beeld zien.

Wordt gekeken naar arbeidsproductiviteit, dan ontstaat een ander beeld. De typen verschillen niet zozeer van elkaar, maar er bestaan grote verschillen in de productiviteit van bedrijven binnen een type. Er is een grote spreiding in de arbeidsproductiviteit. Dat betekent dat ieder type koplopers en achterblijvers kent. Om deze substantiële productiviteitsverschillen in het MKB te verklaren is vervolgonderzoek nodig. Daarom wordt in de toekomst gezocht naar andere kenmerken die deze verschillen kunnen helpen verklaren. Op één kenmerk neemt dit onderzoek al wel een voorschot: de zelfstandigheid van het MKB. Verschillen in productiviteit hangen namelijk in ieder geval samen met het al dan niet onderdeel zijn van een groter en/of internationaal concern.

Links:

Rapport: Hét MKB bestaat niet

De Staat van het MKB 2015: in dit rapport wordt ook melding gemaakt van MKB-typologie.