CBS-maatwerk voor het nieuwe jaarbericht

Het vandaag gepubliceerde Jaarbericht Staat van het MKB 2017 gaat in op de staat van het MKB in Nederland. Het is voor een belangrijk deel gebaseerd op nieuw onderzoek uitgevoerd door CBS, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze maatwerkonderzoeken vormen de bouwstenen voor het uiteindelijke jaarbericht. De resultaten van CBS-onderzoek worden altijd gepubliceerd en zijn voor iedereen toegankelijk.

Het specifiek voor dit jaarbericht uitgevoerde onderzoek door het CBS is in twee delen uit te splitsen en hier beschikbaar:

  1. Diversiteit in het MKB. Uitsplitsingen van bedrijven met hun kenmerken, naar grootte, branche, groeicategroei en leeftijd.
  2. Specifiek maatwerkonderzoek voor het jaarbericht 2017. Meer inzicht in regio, MKB-plus, en productiviteit.

MKB-klok 3e kwartaal: alle indicatoren in het groen

In het derde kwartaal van 2017 is het conjunctuurbeeld van het MKB verder verbeterd. Alle twaalf indicatoren van de vandaag bijgewerkte MKB-conjunctuurklok liggen in het groene kwadrant. In januari 2017 was dit voor het eerst het geval sinds de crisis van 2009. Zowel in juni als in september is er per saldo sprake van een duidelijke verbetering in de huidige periode van hoogconjunctuur.

Realisatie- en snelle indicatoren

De zes conjunctuurindicatoren met reële uitkomsten zijn in september beter dan in juni. Zo verbeterde in het tweede kwartaal het bbp op kwartaalbasis aanzienlijk en groeide het volume van de totale binnenlandse consumptie en van de consumptie van duurzame goederen. Het aantal openstaande MKB vacatures nam toe, het aantal MKB faillissementen daalde en de MKB omzet liep verder op.

De zes snelle conjunctuurindicatoren, die zijn gebaseerd op conjunctuurpanelonderzoek onder producenten en consumenten, werden allemaal positiever in september. De MKB ondernemers zijn in september het meest positief over de exportontwikkeling. Van alle snelle conjunctuurindicatoren verbeterde het MKB ondernemersvertrouwen het minst. De snelle consumptie-indicator verbeterde ook.

Laat de MKB-klok zelf lopen en filter op indicatoren

MKB Ondernemerschap onder de loep

Over alle export gerelateerde indicatoren, de buitenlandse orders, omzet, concurrentiepositie en oordeel orderpositie waren MKB ondernemers in september positiever: vooral bij het middenbedrijf verbeterde het oordeel over de concurrentiepositie op de Europese markten en het oordeel over de buitenlandse orderpositie. Het percentage bedrijven met onvoldoende vraag naar goederen en diensten was in september kleiner dan in juni. Dat geldt ook voor het percentage bedrijven dat financiële belemmeringen meldden. Vergeleken met het tweede kwartaal waren de ondernemers echter minder positief over de te plaatsen inkooporders.

MKB ondernemers zagen hun winstgevendheid ook verbeteren; in dit geval meer bij het kleinbedrijf dan bij het middenbedrijf. De bereidheid tot het doen van investeringen dit jaar nam ook toe onder MKB ondernemers. De werkgelegenheid verbeterde, maar meer bedrijven, vooral in het kleinbedrijf, hebben moeite om aan werknemers te komen. Ondernemers zijn van plan meer personeel aan te trekken in de komende maanden.

Vergeleken met juni verwacht een grotere meerderheid van ondernemers dat de verkoopprijzen en tarieven zullen stijgen. Ook zag een grotere meerderheid van ondernemers dat de orderontvangsten verbeterden, voor de nabije toekomst verwacht een kleinere meerderheid meer orderontvangsten. Consumenten zijn aanhoudend positief over de huidige economische ontwikkeling.

 MKB-klok toegelicht

Het nieuwe conjunctuurinstrument voor het MKB is door het CBS in het kader van het programma De Staat van het MKB ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Begin mei werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update van de MKB-conjunctuurklok voor het vierde kwartaal wordt verwacht op 7 december.

Snel naar: de MKB-conjunctuurklok

CBS Microdata Gebruikersmiddag

De Microdata van het CBS zijn een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Andere data, zoals Open Data en Big Data zijn daarnaast ook hard in opkomst. Het CBS blijft hierin niet achter en volgt deze ontwikkelingen. Wat zijn Open Data en wat zijn Big Data volgens het CBS en hoe kunnen ze van toegevoegde waarde zijn bij onderzoek met CBS (micro)data? Deze vragen zullen centraal staan in de volgende Microdatamiddag. De focus zal daarbij liggen op data voor onderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Mensen werken vaker als zzp’er, hebben vaker tijdelijke arbeidscontracten en wisselen vaker van baan dan vroeger. Een contract voor het leven is steeds minder vanzelfsprekend. Welke onderzoeksvragen roept dit op, hoe worden CBS Microdata hierbij ingezet en hoe zouden Open Data en Big Data hierbij van nut kunnen zijn?

Via een paneldiscussie met interne en externe sprekers hoopt het CBS hiermee inspirerende ideeën te kunnen genereren.

De Microdata Gebruikersmiddag is een halfjaarlijkse evenement voor onderzoekers en beleidsmakers om kennis en ervaring uit te wisselen over het werken met CBS Microdata. Sprekers vanuit het CBS maar ook vanuit de gebruikersgemeenschap zullen ingaan op genoemde thema’s. Ook is er ruimte om nieuwe ontwikkelingen rond het werken met Microdata toe te lichten.

Interesse in deze bijeenkomst? Mail staatvanhetmkb@cbs.nl