Recordaantal startende ondernemers in 2018

Het aantal startende ondernemers is in de afgelopen jaren nog niet eerder zo hoog geweest als in 2018.* Het merendeel van de startende ondernemers in 2018 was jonger dan 45 jaar en een man. De bedrijfstak specialistische zakelijke diensten, bestaande uit advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening had de meeste startende ondernemers in 2018. Dat meldt het CBS op de Staat van het MKB.

In 2018 startten maar liefst 176 duizend ondernemers in Nederland een eigen onderneming. In vergelijking met de voorliggende jaren een record aantal. Eerder stond het record aantal op bijna 168 duizend, dat is het aantal startende ondernemers in 2012. In 2013 startten slechts 147 duizend ondernemers een eigen onderneming.

Merendeel startende ondernemers is jonger dan 45 jaar

Maar liefst 72 procent van de startende ondernemers in 2018 is jonger dan 45 jaar. Het hoogste aantal ondernemers (37 procent van het totaal aantal ondernemers in 2018) valt in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar gevolgd door de leeftijdscategorie 0 tot 30 jaar. Slechts 3 procent van de ondernemers in 2018 is ouder dan 65 jaar. Toch betekent dit dat er in 2018 bijna 5 duizend ondernemers ouder dan 65 jaar een eigen onderneming opzette.

De verdeling startende ondernemers naar leeftijd zier er al jaren ongeveer hetzelfde uit, zie het onderstaande figuur. In alle jaren vanaf 2010 bestaat het grootste gedeelte ondernemers uit ondernemers jonger dan 30 jaar. Wel neemt het aandeel ondernemers van 0 tot 30 toe; in 2010 was nog 26 procent van de ondernemers jonger dan 30 jaar. In 2018 is dit aandeel toegenomen tot 35 procent.

Ondernemers starten vooral in de specialistische zakelijke diensten

In 2018 had de bedrijfstak specialistische zakelijke diensten de meeste startende ondernemers, namelijk meer dan 36 duizend. Daarvan betrof bijna 14 duizend een holding of managementadviesbureau en bijna 13 duizend een design, fotografie of vertaalbureau. Ook in de bedrijfstakken handel (22 duizend) en bouwnijverheid (meer dan 19 duizend) startten in 2018 veel nieuwe ondernemers.

De bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed had de minste startende ondernemers (bijna 2 duizend in 2018). Hierbij zijn de bedrijfstakken waterbedrijven en afvalbeheer, delfstoffenwinning, energievoorziening en openbaar bestuur en overheidsdiensten niet meegenomen. Deze bedrijfstakken hadden bijna geen startende ondernemers in 2018.

2 op de 3 startende ondernemers is een man

De verdeling man en vrouw laat al jaren ongeveer hetzelfde beeld zien: 2 op de 3 ondernemers is een man. Ook in 2018 was meer dan de helft (62 procent) van alle startende ondernemers een man. Het overige gedeelte (38 procent) was een vrouw. In absolute aantallen waren dat bijna 67 duizend vrouwelijke ondernemers en meer dan 109 duizend mannelijke ondernemers in 2018.

De verhouding man en vrouw is per bedrijfstak heel verschillend. Zo is maar liefst 98 procent van de startende ondernemers in de bouwnijverheid een man. Ook in de vervoer en opslag bestaat het overgrote gedeelte van de startende ondernemers uit mannen (92 procent). Daarentegen is het merendeel van de startende ondernemers in de bedrijfstakken overige dienstverlening (80 procent) en gezonds- en welzijnszorg (74 procent) een vrouw. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie is de verdeling man en vrouw het meest evenredig: 55 procent is man en 45 procent is vrouw.

*Cijfers over 2018 zijn voorlopig

Bekijk de cijfers over startende ondernemers.

Stijgend aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland

Het is zondag 8 maart Internationale Vrouwendag. Een goede gelegenheid voor de Staat van het MKB om aandacht te besteden aan vrouwelijke ondernemers in Nederland. In 2018 waren in Nederland bijna 2 miljoen ondernemers actief, daarvan was 35 procent een vrouw. In absolute getallen zijn dat 672 380 vrouwelijke ondernemers, het hoogste aantal in vergelijking met voorafgaande jaren.

In de afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland gestaag gestegen. In vergelijking met 2012 waren er in 2018 ruim 132 duizend meer vrouwelijke ondernemers een toename van 24,5 procent. De verhouding mannelijke en vrouwelijke ondernemers bleef gelijk. Zowel in 2012 als in 2017 was 1 op de 3 ondernemers een vrouw.

Voornamelijk bedrijven met één werkzame persoon

Het merendeel van de vrouwelijke ondernemers uit 2018 (ruim 67 procent) was ZZP’er (bedrijven met één werkzaam persoon). In vergelijking met 2012, is het aantal vrouwelijke ZZP’ers toegenomen met bijna 130 duizend. Een procentuele groei van 4 procent. In dezelfde periode nam het aantal mannelijke ZZP’ers toe met 2 procent.

Bijna 30 procent van de vrouwelijke ondernemers was eigenaar van een bedrijf met 2 tot 10 werkzame personen, een toename van meer dan 2 duizend vrouwelijke ondernemers in deze bedrijfsgrootte. In 2018 had ruim 2 procent een bedrijf met 10 tot 250 werkzame personen, binnen deze categorie nam enkel het aantal vrouwelijke ondernemers met een bedrijf van 50 tot 250 werkzame personen toe met 62 procent. Een klein gedeelte (130 vrouwen) van de vrouwelijke ondernemers had een bedrijf met 250 of meer werkzame personen in 2018. Bijna 1 op de 6 ondernemers met een bedrijf gelijk of meer dan 250 werkzame personen was een vrouw. In vergelijking met 2012 is het aantal vrouwelijke ondernemers met 250 of meer werkzame personen constant gebleven.

Vrouwelijke ondernemers actief in specialistische zakelijke diensten

Veel vrouwelijke ondernemers waren in 2018 actief in de specialistische zakelijke diensten (ruim 18 procent) en de gezondheids- en welzijnszorg (ruim 17 procent). Daarna volgen de handel (ruim 13 procent) en overige dienstverlening (ruim 11 procent). De overige dienstverlening omvat o.m. de activiteiten van belangenverenigingen, reparatie van computers en consumentenartikelen en veel andere activiteiten op het gebied van persoonlijke dienstverlening.


In de sectoren delfstoffenwinning, waterbedrijven en afvalbeheer,  energievoorziening en openbaar bestuur en overheidsdiensten waren in 2018 minder dan 200 vrouwelijke ondernemers actief. Om deze reden zijn deze sectoren niet opgenomen in bovenstaande figuur.

Bekijk de cijfers op MKB statline