Aantal startende ondernemers met migratieachtergrond neemt toe

In 2020 nam het aantal startende ondernemers in Nederland iets toe ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op ruim 199 duizend. Hiervan had ruim 36 procent een migratieachtergrond.  Dit aandeel steeg over de jaren, in 2010 had nog geen kwart een migratieachtergrond. Het merendeel van de starters met een migratieachtergrond in 2020 was Niet-westers. Dit meldt het CBS op de Staat van het mkb.

In 2020 lag het totale aantal startende ondernemers in Nederland bijna 20 procent hoger dan in 2010. Deze stijging valt vooral toe te schrijven aan starters met een migratieachtergrond, dit aantal steeg van bijna 41 duizend tot ruim 72 duizend in 2020. Dat komt met name doordat het aantal ondernemers met een Niet-westerse achtergrond dat een onderneming startte in Nederland meer dan verdubbelde. Vooral het aantal starters met een Marokkaanse en Turkse achtergrond steeg flink. Ook zijn er ruim 41 procent meer starters met een Westerse migratieachtergrond dan in 2010. Een soortgelijke groei van het aantal starters met een Nederlandse achtergrond bleef uit, maar dit aantal lag met ruim 126 duizend in 2020 wel een stuk hoger.

Meeste starters met migratieachtergrond Europees

In 2020 was het hoogste aantal startende ondernemers in Nederland met een migratieachtergrond afkomstig uit Europa, ruim 44 procent. Dit percentage is licht gedaald ten opzichte van 2010, toen was bijna 47 procent van de starters met migratieachtergrond Europees. De startende ondernemer met een Europese migratieachtergrond kwam in 2020 het vaakst uit Turkije, gevolgd door de Polen en Duitsland. Samen waren deze drie landen goed voor bijna de helft van de startende ondernemers met een Europese migratieachtergrond.

Na Europa waren starters met een migratieachtergrond het vaakst afkomstig uit Azië, namelijk bijna 20 procent. In 2010 was dit nog ongeveer een kwart. Hoewel het aantal starters met een Aziatische achtergrond wel degelijk toenam over de jaren, nam met name het aantal starters uit overige werelddelen harder toe. Hierdoor nam het Aziatische aandeel in het totale aantal starters met een migratieachtergrond af. In zowel 2020 als 2010 was Indonesië het grootste Aziatische land van herkomst.

Veel Marokkaanse starters in Nederland

Ruim 18 procent van de startende ondernemers met een migratieachtergrond was in 2020 Amerikaans. Dit percentage is over de jaren nagenoeg gelijk gebleven. In 2020 was bijna de helft hiervan afkomstig uit Suriname. Het aantal starters met een Afrikaanse achtergrond verdrievoudigde bijna ten opzichte van 2010, waardoor zij bijna 17 procent van alle starters met een migratieachtergrond uitmaakten. Hiervan was met bijna 8000 starters de meerderheid afkomstig uit Marokko.

Bekijk hier cijfers over startende ondernemers naar migratieachtergrond

Nieuwe tabel bedrijvendynamiek MKB

Deze maand is er op MKB-StatLine een nieuwe tabel verschenen met cijfers over de bedrijvendynamiek en overleving van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en de werkgelegenheidseffecten daarvan.

In de nieuwe tabel is het mogelijk om de oprichtingen en opheffingen van bedrijven te relateren aan de totale bedrijvenpopulatie. Dit wordt de “Churn rate” genoemd of te wel de verversingsgraad van de bedrijvenpopulatie. Ook wordt de overleving van de pas opgerichte bedrijven in 3 en 5 jaar na oprichting weergegeven. De gegevens zijn beschikbaar vanaf 2011 en kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstakken.

Bekijk de nieuw tabel: Bedrijvendynamiek MKB; overleving, bedrijfstakken (SBI 2008)

Recordaantal startende ondernemers in 2018

Het aantal startende ondernemers is in de afgelopen jaren nog niet eerder zo hoog geweest als in 2018.* Het merendeel van de startende ondernemers in 2018 was jonger dan 45 jaar en een man. De bedrijfstak specialistische zakelijke diensten, bestaande uit advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening had de meeste startende ondernemers in 2018. Dat meldt het CBS op de Staat van het MKB.

In 2018 startten maar liefst 176 duizend ondernemers in Nederland een eigen onderneming. In vergelijking met de voorliggende jaren een record aantal. Eerder stond het record aantal op bijna 168 duizend, dat is het aantal startende ondernemers in 2012. In 2013 startten slechts 147 duizend ondernemers een eigen onderneming.

Merendeel startende ondernemers is jonger dan 45 jaar

Maar liefst 72 procent van de startende ondernemers in 2018 is jonger dan 45 jaar. Het hoogste aantal ondernemers (37 procent van het totaal aantal ondernemers in 2018) valt in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar gevolgd door de leeftijdscategorie 0 tot 30 jaar. Slechts 3 procent van de ondernemers in 2018 is ouder dan 65 jaar. Toch betekent dit dat er in 2018 bijna 5 duizend ondernemers ouder dan 65 jaar een eigen onderneming opzette.

De verdeling startende ondernemers naar leeftijd zier er al jaren ongeveer hetzelfde uit, zie het onderstaande figuur. In alle jaren vanaf 2010 bestaat het grootste gedeelte ondernemers uit ondernemers jonger dan 30 jaar. Wel neemt het aandeel ondernemers van 0 tot 30 toe; in 2010 was nog 26 procent van de ondernemers jonger dan 30 jaar. In 2018 is dit aandeel toegenomen tot 35 procent.

Ondernemers starten vooral in de specialistische zakelijke diensten

In 2018 had de bedrijfstak specialistische zakelijke diensten de meeste startende ondernemers, namelijk meer dan 36 duizend. Daarvan betrof bijna 14 duizend een holding of managementadviesbureau en bijna 13 duizend een design, fotografie of vertaalbureau. Ook in de bedrijfstakken handel (22 duizend) en bouwnijverheid (meer dan 19 duizend) startten in 2018 veel nieuwe ondernemers.

De bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed had de minste startende ondernemers (bijna 2 duizend in 2018). Hierbij zijn de bedrijfstakken waterbedrijven en afvalbeheer, delfstoffenwinning, energievoorziening en openbaar bestuur en overheidsdiensten niet meegenomen. Deze bedrijfstakken hadden bijna geen startende ondernemers in 2018.

2 op de 3 startende ondernemers is een man

De verdeling man en vrouw laat al jaren ongeveer hetzelfde beeld zien: 2 op de 3 ondernemers is een man. Ook in 2018 was meer dan de helft (62 procent) van alle startende ondernemers een man. Het overige gedeelte (38 procent) was een vrouw. In absolute aantallen waren dat bijna 67 duizend vrouwelijke ondernemers en meer dan 109 duizend mannelijke ondernemers in 2018.

De verhouding man en vrouw is per bedrijfstak heel verschillend. Zo is maar liefst 98 procent van de startende ondernemers in de bouwnijverheid een man. Ook in de vervoer en opslag bestaat het overgrote gedeelte van de startende ondernemers uit mannen (92 procent). Daarentegen is het merendeel van de startende ondernemers in de bedrijfstakken overige dienstverlening (80 procent) en gezonds- en welzijnszorg (74 procent) een vrouw. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie is de verdeling man en vrouw het meest evenredig: 55 procent is man en 45 procent is vrouw.

*Cijfers over 2018 zijn voorlopig

Bekijk de cijfers over startende ondernemers.

Een op de drie startende ondernemers heeft een migratieachtergrond

In 2018 had bijna 33 procent van de startende ondernemers in Nederland een migratieachtergrond. Van de bijna 58 duizend starters met een niet-Nederlandse achtergrond had 45 procent een Westerse achtergrond en 55 procent een niet-Westerse achtergrond. De meeste startende ondernemers met migratieachtergrond kwamen uit Turkije (ruim 6 duizend), Marokko (ruim 5 duizend) en Suriname (ruim 5 duizend). Deze nieuwe cijfers zijn vandaag op de MKB-statline gepubliceerd.

Het hoogste aantal startende ondernemers met een migratieachtergrond in Nederland is afkomstig uit Europa. Maar liefst 45 procent van de startende ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond was een Europeaan in 2018. Het aantal startende ondernemers uit Europa neemt toe. In 2010 startten er nog bijna 19 duizend ondernemers uit Europa (excl. Nederland) een onderneming in Nederland. In 2018 was dit aantal toegenomen tot meer dan 26 duizend.

Grootste gedeelte startende ondernemers uit Europa afkomstig uit Polen

In 2018 vormden onder startende niet-Nederlandse ondernemers Polen het grootste land van herkomst binnen Europa. In totaal startten 3890 Polen een onderneming in Nederland. Meer dan 1 op de 5 van de startende ondernemers afkomstig uit Europa (excl. Nederland) is een Pool. 58 procent van de Poolse ondernemers startte een Nederlandse onderneming in de bouwnijverheid.

Binnen Europa kwamen na Polen de meeste startende ondernemers uit Duitsland (2600 in 2018). 15,3 procent van de startende ondernemers uit Europa (excl. Nederland) komt uit Duitsland. 25,8 procent van de Duitse ondernemers in Nederland startte een onderneming in de specialistische zakelijke diensten (diensten binnen de gespecialiseerde, professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten).

Veel startende ondernemers afkomstig uit Azië

Naast Europa zijn ook relatief veel startende ondernemers afkomstig uit Azië. Ruim 1 op de 5 startende ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond komt uit Azië. Daarvan is Indonesië het grootste land van herkomst. In vergelijking met 2010 is het aantal startende ondernemers uit Indonesië afgenomen. In 2010 waren er bijna 6 duizend startende ondernemers afkomstig uit Indonesië, in 2018 waren dit er ruim 4 duizend.

Het grootste gedeelde van de ondernemers afkomstig uit Azië startten in 2018 een onderneming in de specialistische zakelijke diensten (2260 startende ondernemers) en de handel (2030 startende ondernemers). Ook in de horeca startten veel ondernemers uit Azië een onderneming (1080 startende ondernemers).

Weinig startende ondernemers afkomstig uit Oceanië

Startende ondernemers komen het minst vaak uit Oceanië. Slechts 500 startende ondernemers zijn afkomstig uit Oceanië, dat is 0,9 procent van het totaal aantal startende ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond.

Het aantal startende ondernemers afkomstig uit Oceanië neemt wel toe. In 2010 startten nog 290 ondernemers uit Oceanië een onderneming, in 2017 waren dat er 430 en 500 in 2018.

Cijfers over startende ondernemers naar migratie achtergrond