Recordaantal startende ondernemers in 2018

Het aantal startende ondernemers is in de afgelopen jaren nog niet eerder zo hoog geweest als in 2018.* Het merendeel van de startende ondernemers in 2018 was jonger dan 45 jaar en een man. De bedrijfstak specialistische zakelijke diensten, bestaande uit advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening had de meeste startende ondernemers in 2018. Dat meldt het CBS op de Staat van het MKB.

In 2018 startten maar liefst 176 duizend ondernemers in Nederland een eigen onderneming. In vergelijking met de voorliggende jaren een record aantal. Eerder stond het record aantal op bijna 168 duizend, dat is het aantal startende ondernemers in 2012. In 2013 startten slechts 147 duizend ondernemers een eigen onderneming.

Merendeel startende ondernemers is jonger dan 45 jaar

Maar liefst 72 procent van de startende ondernemers in 2018 is jonger dan 45 jaar. Het hoogste aantal ondernemers (37 procent van het totaal aantal ondernemers in 2018) valt in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar gevolgd door de leeftijdscategorie 0 tot 30 jaar. Slechts 3 procent van de ondernemers in 2018 is ouder dan 65 jaar. Toch betekent dit dat er in 2018 bijna 5 duizend ondernemers ouder dan 65 jaar een eigen onderneming opzette.

De verdeling startende ondernemers naar leeftijd zier er al jaren ongeveer hetzelfde uit, zie het onderstaande figuur. In alle jaren vanaf 2010 bestaat het grootste gedeelte ondernemers uit ondernemers jonger dan 30 jaar. Wel neemt het aandeel ondernemers van 0 tot 30 toe; in 2010 was nog 26 procent van de ondernemers jonger dan 30 jaar. In 2018 is dit aandeel toegenomen tot 35 procent.

Ondernemers starten vooral in de specialistische zakelijke diensten

In 2018 had de bedrijfstak specialistische zakelijke diensten de meeste startende ondernemers, namelijk meer dan 36 duizend. Daarvan betrof bijna 14 duizend een holding of managementadviesbureau en bijna 13 duizend een design, fotografie of vertaalbureau. Ook in de bedrijfstakken handel (22 duizend) en bouwnijverheid (meer dan 19 duizend) startten in 2018 veel nieuwe ondernemers.

De bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed had de minste startende ondernemers (bijna 2 duizend in 2018). Hierbij zijn de bedrijfstakken waterbedrijven en afvalbeheer, delfstoffenwinning, energievoorziening en openbaar bestuur en overheidsdiensten niet meegenomen. Deze bedrijfstakken hadden bijna geen startende ondernemers in 2018.

2 op de 3 startende ondernemers is een man

De verdeling man en vrouw laat al jaren ongeveer hetzelfde beeld zien: 2 op de 3 ondernemers is een man. Ook in 2018 was meer dan de helft (62 procent) van alle startende ondernemers een man. Het overige gedeelte (38 procent) was een vrouw. In absolute aantallen waren dat bijna 67 duizend vrouwelijke ondernemers en meer dan 109 duizend mannelijke ondernemers in 2018.

De verhouding man en vrouw is per bedrijfstak heel verschillend. Zo is maar liefst 98 procent van de startende ondernemers in de bouwnijverheid een man. Ook in de vervoer en opslag bestaat het overgrote gedeelte van de startende ondernemers uit mannen (92 procent). Daarentegen is het merendeel van de startende ondernemers in de bedrijfstakken overige dienstverlening (80 procent) en gezonds- en welzijnszorg (74 procent) een vrouw. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie is de verdeling man en vrouw het meest evenredig: 55 procent is man en 45 procent is vrouw.

*Cijfers over 2018 zijn voorlopig

Bekijk de cijfers over startende ondernemers.

Minder oprichtingen en opheffingen in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 zijn 53,5 duizend MKB-bedrijven opgericht, bijna 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ruim 92 procent van de MKB-oprichtingen betrof bedrijven met één werkzame persoon. In het tweede kwartaal van 2020 werden 28,6 duizend MKB-bedrijven opgeheven, ruim 19 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het CBS vandaag op de Staat van het MKB.

In het eerste kwartaal van 2020 werden de meeste MKB-bedrijven opgericht in de specialistische zakelijke dienstverlening (20,4 procent van het totaal aantal oprichtingen). De handel (13,4 procent) gevolgd door de bouwnijverheid (10,9 procent) hadden eveneens een ruim aandeel in het totaal aantal oprichtingen in het MKB in het tweede kwartaal van dit jaar.

Het aantal oprichtingen in het tweede kwartaal daalde in absolute aantallen het sterkst in de specialistische zakelijke diensten. In het tweede kwartaal 2020 daalde in deze sector het aantal oprichtingen met 600 (-5,2 procent) in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Ook in de sector vervoer en opslag nam het aantal oprichtingen in absolute aantallen sterk af met 315 (-17,2 procent).

Daarentegen steeg het aantal oprichtingen met 220 (+4,4 procent) het sterkst in de detailhandel (niet in auto’s). Ook in de verhuur en overige zakelijke diensten (+2,7 procent), verhuur en handel van onroerend goed (+4,2 procent) en cultuur, sport en recreatie (+0,5 procent) nam het aantal oprichtingen in het tweede kwartaal van 2020 toe.

Ook minder opheffingen

In het tweede kwartaal 2020 daalde het aantal opheffingen sterk met 7,0 duizend opheffingen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In absolute aantallen daalde het aantal opheffingen het sterkst in de handel. In deze sector daalde het aantal opheffingen met 980 (-16,7 procent). Ook in de specialistische zakelijke diensten en de financiële dienstverlening daalde het aantal opheffingen sterk. In het tweede kwartaal 2020 werden er zowel in de specialistische zakelijke diensten (-12,8 procent) als in de financiële dienstverlening (-37,0 procent) 920 bedrijven minder opgeheven dan een jaar eerder. Met een daling van -37,0 procent daalde het aantal opheffingen in de financiële dienstverlening procentueel het sterkst.

In het tweede kwartaal van 2020 werden in de specialistische zakelijke dienstverlening de meeste MKB-bedrijven opgeheven (21,9 procent van het totaal aantal MKB-opheffingen). De handel (17,1 procent), waar ook de detailhandel (10,9 procent) onder valt, gevolgd door de bouwnijverheid (7,6 procent) hadden eveneens een ruim aandeel in het totaal aantal opheffingen in het MKB in het tweede kwartaal van dit jaar.

Bekijk de cijfers over oprichtingen en opheffingen.