Jaarbericht 2023

Vertrouwen op ondernemerschap

Op 15 november 2023 heeft het Nederlands Comité voor Ondernemerschap het Jaarbericht Staat van het mkb 2023 overhandigd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat tijdens een werkbezoek aan Economie071 en het Katwijkse bedrijf Oomen. In het Jaarbericht snijdt het Comité een thema aan: de kracht van samenwerken in netwerken. Gelet op de maatschappelijke discussie over vertrouwen, over de dienstverlening door de overheid en over de aansluiting tussen overheid en bedrijfsleven, wil het Comité een punt maken. Het is nodig dat de overheid meer de regie pakt. Zoals regie behoort te zijn, op basis van vertrouwen: niet sturend van bovenaf, maar doelbewust en interactief ruimte gevend aan de professionaliteit van anderen.

Er zit veel kracht in de samenwerking in netwerken, vooral ook in lokale en regionale netwerken. Het Comité zet de schijnwerper op dit actuele thema met essays van SER-voorzitter Kim Putters en de hoogleraren Joris Knoben en Elco van Burg. Daarnaast zijn er praktijkverhalen. Daarin komt ook Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, aan het woord over herstel van vertrouwen.

Download het Jaarbericht Staat van het mkb 2023

Bekijk hier de video van de aanbieding van het Jaarbericht 2023

Lees het persbericht van het Comité

De kracht van samenwerken in netwerken

Lees hier de essays

Lees hier de reportages

CBS analyses voor het Jaarbericht 2023

Aanvullend statistisch onderzoek van het CBS als bronmateriaal voor het Jaarbericht Staat van het mkb 2023.

Jaarbericht 2022

Ondernemen in het ondertussen. Dat is het thema van het Jaarbericht Staat van het mkb 2022. Het Comité voor Ondernemerschap constateert dat bedrijven in het ondertussen leven, een instabiele overgangssituatie. Crises en transities vragen om investeringen en voor investeringen is een duidelijk perspectief nodig: waar gaan we heen en hoe komen we daar? Een routekaart helpt om richting te kiezen: naar een groen mkb, met een hoge productiviteitsgroei, aangejaagd door digitalisering en met toegang tot talent en financiering.

Volgens het Comité wordt het alleen maar meer noodzakelijk om de fundamenten van het ondernemersklimaat te versterken. Het Comité vraagt aandacht voor drie S’en die nodig zijn voor een succesvolle voortvarende aanpak: Structuur, Samenhang en Samenwerking. In dit Jaarbericht Staat van het MKB 2022 worden voor vier transitiethema’s (verduurzaming, digitalisering, arbeidsmarkt en financiering) diverse aanbevelingen verder uitgewerkt.

Download het Jaarbericht Staat van het mkb 2022

Download State of the SME Sector Annual Report 2022

Lees het verslag van de aanbieding van het Jaarbericht of bekijk de video.

Lees het persbericht van het Comité

Interviews

Lees de interviews met experts over de transitiethema’s:

  1. Verduurzaming
  2. Digitalisering
  3. Arbeidsmarkt
  4. Financiering

CBS-analyses voor het Jaarbericht 2022

Aanvullend statistisch onderzoek van het CBS als bronmateriaal voor het Jaarbericht Staat van het MKB 2022.

Jaarbericht 2021

Ondernemers in beweging. Dat is het thema van het Jaarbericht Staat van het mkb 2021. Een groot deel van het mkb van Nederland is vooralsnog veerkrachtig de coronacrisis doorgekomen. Dat is een compliment waard. Hoewel de impact van de coronacrisis sterk verschilt per bedrijf en sector, roept Het Comité voor Ondernemerschap op om weer vooruit te kijken. 

Het Comité voor Ondernemerschap pleit voor ‘gezonde groei’, omdat deze leidt tot meer toegevoegde waarde, winstgevendheid en investeringsmogelijkheden en dus tot continuïteit van het mkb-bedrijf. Er zijn langetermijninvesteringen nodig voor het mkb, met name op het gebied van verduurzaming en digitalisering. Ook moeten bedrijven zich aanpassen met investeringen in menselijk kapitaal en arbeidsbesparende technieken om personeelstekorten te bestrijden. Dit en meer komt aan de orde in het Jaarbericht Staat van het mkb 2021.

Download het Jaarbericht Staat van het mkb 2021

De presentatie van het Jaarbericht Staat van het mkb 2021 is via de livestream te volgen.

Download State of SMEs Annual Report 2021 

Interviews

Lees de interviews met mkb-ondernemers over verschillende onderwerpen:

  1. Versterken ondernemerschap
  2. Financiering en versterken eigen vermogen
  3. Arbeidsmobiliteit, leven lang ontwikkelen en menselijk kapitaal
  4. Innovatie en digitalisering

 

Jaarbericht 2020

Ondernemen is vooruitzien. Dat is de boodschap van het Comité voor Ondernemerschap in het Jaarbericht Staat van het mkb 2020. Net als in voorgaande jaren schetst het Comité de ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf, maar de ‘staat van het mkb’ wordt nu uiteraard voor een belangrijk deel bepaald door de coronacrisis. Het Comité schetst een perspectief van herstel en groei voor zowel ondernemers als overheden. Klik hier voor de analyse en aanbevelingen in het Jaarbericht.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Des te belangrijker is het om perspectief te hebben. Alle ondernemers- krimpend of groeiend, startend of stoppend – staan voor grote keuzes over hun toekomst. Juist nu blijkt: net als regeren is ondernemen vooral een kwestie van vooruitzien.

Download: Jaarbericht Staat van het mkb 2020

Interviews

Lees hier de interviews met mkb-ondernemers.
Bekijk hier het webinar van de presentatie van het jaarbericht terug.

Jaarbericht 2019

Ondernemers, investeer! Dat was de boodschap van het Comité voor Ondernemerschap in het Jaarbericht Staat van het mkb 2019. Er zijn veel manieren voor ondernemers om te investeren en productiever te worden. Klik hier voor de analyse en aanbevelingen in het Jaarbericht.

Download: Jaarbericht Staat van het mkb 2019

E-zine en compilatie interviews

Bekijk hier het e-zine met reacties van Staatssecretaris Mona Keijzer, Barbara Baarsma en anderen en interviews met ondernemers.
Bekijk hier het filmpje met een compilatie van interviews met mkb-ondernemers.

Jaarbericht 2018

Het Jaarbericht Staat van het MKB 2018 bevat een winstwaarschuwing voor het mkb: het gaat nu goed met veel bedrijven, maar onder de motorkap van veel bedrijven moet echt wat gebeuren om de snelle ontwikkelingen bij te houden.

Download: Staat van het MKB Jaarbericht 2018.

Lees meer hierover in dit jaarbericht, een trendanalyse die door het Comité voor Ondernemerschap in samenwerking met het CBS en wetenschappers wordt gepubliceerd.

 

 

Jaarbericht 2017

Bij de huidige groei van het midden- en kleinbedrijf in Nederland is een “winstwaarschuwing” op zijn plaats. Dat staat in het jaarbericht 2017, de ‘Staat van het MKB’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit dreigt de groei stil te vallen.

Download: Staat van het MKB jaarbericht 2017 (3,6 Mb)

Het jaarbericht werd overhandigd tijdens een werkbezoek op de Dag van de Ondernemer bij Octatube in Delft door de voorzitter van het Comité, Harold Goddijn, aan staatssecretaris Mona Keijzer en de directeur Nils Eekhout.

Jaarbericht 2016

Wendbaar en weerbaar in een nieuwe marktdynamiek. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering presenteert het Staat van het MKB jaarbericht 2016.

Download: Staat van het MKB jaarbericht 2016

De Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven vormen samen de banenmotor van Nederland. Het jaarbericht gaat in op de Staat van het MKB en benadrukt daarbinnen de verschillende rollen van verschillende groepen: van de zzp’er tot de scale-up, van de starter tot het gevestigd MKB. Ook wordt ingegaan op de uitdagingen waar het MKB voor staat. Er is een nieuwe marktdynamiek die andere eisen aan de ondernemer en zijn omgeving stelt.

Op initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering hebben CBS en het Ministerie van Economische Zaken samengewerkt aan de totstandkoming van dit jaarbericht. CBS heeft hiervoor nieuwe databronnen en methodes ingezet. Dat heeft tot geheel nieuwe inzichten geleid die het fundament vormen van dit jaarbericht. Deze zijn gecombineerd met de inzichten vanuit een gespreksronde met meer dan 50 betrokken partijen.

Door deze combinatie van bronnen levert het jaarbericht niet alleen nieuwe facts en figures over het MKB, maar vertelt het ook het verhaal achter de cijfers, zodat het inspiratie biedt voor ondernemers en beleidsmakers.

 

De staat van het mkb 2015

Op 23 november 2015 publiceerde CBS de eerste kernpublicatie in het kader van Staat van het MKB. De staat van het mkb 2015 is als het ware de voorloper op het MKB-jaarbericht zoals dat in 2016 is gemaakt.

CBS stelde nieuw basismateriaal samen over de rol van het midden- en kleinbedrijf in de Nederlandse economie, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. CBS brengt vanuit verschillende invalshoeken in beeld wat ‘de staat’ van het mkb (alle bedrijven met minder dan 250 werkzame personen) is. In het laatste deel presenteert onderzoeksbureau Panteia een nieuwe typologie van het mkb.

De staat van het mkb 2015: inzicht krijgen
in de diversiteit van het MKB

Om het diverse karakter van het midden- en kleinbedrijf duidelijk te maken beantwoordt de publicatie vragen vanuit verschillende perspectieven: wat is bijvoorbeeld het belang van het MKB in de Nederlandse economie? Hoe doet ons MKB het internationaal? Wat zijn kenmerken van de typische MKB-ondernemer? Hoe dynamisch zijn MKB-bedrijven en hoe bereiden ondernemers zich voor op de toekomst, in termen van verwachtingen over innovatie, investeringen en research en development (R&D)?